Projektets initiativtagere:  Finansministeriet  |  Danske Regioner  |  Kommunernes Landsforening



Netværk

I regi af Forum for Offentlig Topledelse er der blevet nedsat en række netværk om forskellige emner med deltagere fra stat regioner og kommuner.

Netværk om toplederens kommunikation (2014-)
Krav og forventninger til toplederens kommunikation har ændret sig markant de seneste årtier. I dag handler det om at skabe mening i en verden, hvor forandring er et grundvilkår. Netværket drøfter kommunikative greb og opmærksomhedspunkter, som topledere bør være opmærksom på op gerne have hold om. Læs mere om netværket her


Netværk om eksekvering af organisationsforandringer (2012-)
Offentlige topleder får i stigende omfang ansvaret for at eksekvere større organisationsforandringer og personaletilpasninger. Effektiviseringen og fornyelsen af den offentlige sektor er på fagsordenen, bl.a. som følge af den økonomiske krise. Netværket fokuserer på spørgsmålet om, hvordan toplederen kan sætte sig i spidsen for at eksekvere nødvendige forandringer fra top til bund - til målet er nået. Læs mere om netværket
her.

Netværk om offentlig toplederes egen kompetenceudvikling - Hvordan undgår vi at forfalde til de 7 topledersyndere (2010-2011)
Netværket så på, hvilke faldgruber eller topledersyndere toplederen helst skal undgå at falde i eller begå - dvs. et ledelsesudviklingsarbejder, der går på at eliminere "fejlkilder" i stedet for at bygge tårne på et i forvejen komplekst sæt af stadig mere avancerede ledelseskompetencer. Læs mere om netværket
her.

Netværk om toplederen og kodeks i hverdagen (2008-)
Netværkets formål er at videreføre den tværgående debat og netværksdannelse mellem topledere, involvere nye topledere i drøftelserne om god offentlig topledelse, drøfte udvalgte og aktuelle toplederudfordringer med afsæt i kodeks for god offentlig topledelse og skabe rum for refleksion, også på det personlige plan, i forhold til at balancere forskellige ledelsesroller som topleder. Læs mere om netværket her.

Tværgående Netværk af Offentlige Topledere (2007-)
Tværgående Netværk af Offentlige Topledere består af topledere fra en bred vifte af offentlige myndigheder, herunder kommunaldirektører, regionsdirektører, departementschefer og styrelsesdirektører. Netværket beskæftiger sig med ledelse, strategi og styring indenfor den offentlige forvaltning. Læs mere om netværket
her.

Netværk om toplederkompetencer (2007)
Netværket har i løbet af 2007 mødtes for at diskutere, hvilke kompetencer der er nødvendige for en topleder, og hvordan disse kan udvikles. Forløbet blev afsluttet med udgivelse af pjecen
"Kompetencer på toppen? Et debatoplæg fra Netværket om toplederkompetencer". Læs mere om netværket her

Netværket om ledelse af decentrale enheder (2005)
Formålet med netværket er at samle idéer, udveksle erfaringer og dermed at give inspiration til offentlige topledere, der dagligt opleder at blive udfordret på en fornuftig balance mellem decentral og central kompetence, samtidig med at der eksisterer en geografisk distance til de decentrale enheder, som påvirker den offentlige topleders ledelsesrum. I den forbindelse har netværket i 2007 udgivet publikationen
"Ledelse af decentrale enheder", der netop behandler disse problemstillinger. Netværkets sekretariat har bistået netværket i udarbejdelsen af publikationen.

Netværk om inspiration til brug af kodeks (2005-06)
Offentliggørelsen af kodeks i maj 2005 markerede en ny fase: At komme fra ord til handling. Med inspirationskataloget "
Fra ord til handling - inspiration til arbejdet med kodeks i hverdagen" har vi indsamlet nogle af de første konkrete erfaringer med og idéer ti, hvordan arbejder med de ni anbefalinger i kodeks kan gribes an. Læs mere om netværket her.

 
Nyheder:

Forum afholdte ToplederIndspark d. 11. oktober 2012
Under overskriften "Hvordan øger vi produktiviteten i Danmark?" mødtes Forum..
læs mere her..